Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

CHLORYN SODU. MMS CZYSTY R-R 25-28%

Nowy produkt

Biomus

Nazwa: Chloryn sodu MMS
Synonimy: MMS, sodium chlorite, chloran(III) sodu
Gatunek: Czysty
Czystość: R-R 25-28%
Wzór chemiczny: NaClO2
Nr CAS: 7758-19-2
Nr WE: 231-836-6
Nr index: nie dotyczy

Więcej szczegółów

59,90 zł brutto

 • 100 ml
 • 250 ml

Więcej informacji

MMS Chloryn sodu

Chloryn sodu służy do dezynfekcji urządzeń sanitarnych i uzdatniania wody, wykorzystywany jest także w fotografice i farbiarstwie.
Czesto stosowany w przypadku braku pewności co do jakości wody.
Kilka kropli chlorynu sodu jest w stanie oczyścić około 1 litra wody z pasożytów, wirusów i bakterii.
MMS to ustabilizowany 25%-28% tlenowy roztwór chlorynu sodu (NaClO2) w wodzie destylowanej, który po wymieszaniu z niewielką dawką soku z cytrusów, rozcieńczonego kwasku cytrynowego bądź octu zmienia odczyn na kwaśny, staję się lekko niestabilny i uwalnia gazowy dwutlenek chloru(ClO2).
Ma on silne działanie bakteriobójcze stąd też po jego użyciu w przeciągu kilku godzin dochodzi do utlenienia (zniszczenia) szkodliwych wirusów, pleśni, bakterii, pasożytów i grzybów.

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (śledziona) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

 • Opinie
 • Napisz opinię

  CHLORYN SODU. MMS CZYSTY R-R 25-28%

  CHLORYN SODU. MMS CZYSTY R-R 25-28%

  Nazwa: Chloryn sodu MMS
  Synonimy: MMS, sodium chlorite, chloran(III) sodu
  Gatunek: Czysty
  Czystość: R-R 25-28%
  Wzór chemiczny: NaClO2
  Nr CAS: 7758-19-2
  Nr WE: 231-836-6
  Nr index: nie dotyczy

  Produkty powiązane

  mms, chloryn sodu zastosowanie, chloryn sodu cena, chloryn sodu gdzie kupic, mms cena, mms zastosowanie, mms biała podlaska, mms gdzie kupić, chloryn sodu

  30 innych produktów w tej samej kategorii:

  Śledź nas na Facebooku