Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Esencja octowa czysta E260 - Ocet r-r 80% 500ml

5902409410969

Nowy produkt

Biomus

Esencja octowa czysta E260 - Ocet r-r 80%

Dystrybutor: Biomus

Pojemność netto: 500ml

Dostępne opakowania: 500ml, 1L, 5L

Więcej szczegółów

14,00 zł brutto

28,00 zł za litr

Więcej informacji

Esencja octowa czysta E260 - Ocet r-r 80%

Charakterystyka:

Nazwa: kwas octowy

Synonimy: kwas etanowy, kwas metanokarboksylowy, Acetic acid

Gatunek: Czysty

Czystość: Czysty 80%

Wzór chemiczny: C2H4O2, CH3COOH

Nr CAS: 64-19-7

Nr WE: 200-580-7

Nr index: 607-002-00-6

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P403+235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Opinie

Napisz opinię

Esencja octowa czysta E260 - Ocet r-r 80% 500ml

Esencja octowa czysta E260 - Ocet r-r 80% 500ml

Esencja octowa czysta E260 - Ocet r-r 80%

Dystrybutor: Biomus

Pojemność netto: 500ml

Dostępne opakowania: 500ml, 1L, 5L

Produkty powiązane

kwas octowy, esencja octowa

No entries yet.

30 innych produktów w tej samej kategorii: