Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Jod Krystaliczny CZDA 1kg

5902409414844

Nowy produkt

Biomus

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Więcej szczegółów

317,07 zł

317,07 zł za kg

Więcej informacji

Jod krystaliczny karta charakterystyki

Jod jest niemetalicznym, prawie czarnym ciałem stałym w temperaturze pokojowej i ma błyszczący, krystaliczny wygląd. Sieć molekularna zawiera dyskretne cząsteczki dwuatomowe, które są również obecne w stanie stopionym i gazowym. Powyżej 700°C (1300 ° F) dysocjacja na atomy jodu staje się znaczna.

Jod ma umiarkowaną prężność pary w temperaturze pokojowej i w otwartym naczyniu powoli sublimuje do ciemnofioletowej pary, która podrażnia oczy, nos i gardło. (Wysoko stężony jod jest trujący i może powodować poważne uszkodzenia skóry i tkanek.) Z tego powodu jod najlepiej odważać w zakorkowanej butelce; do przygotowania roztworu wodnego butelka może zawierać roztwór jodku potasu, który znacznie obniża prężność par jodu; łatwo tworzy się brązowy kompleks (trójjodek):
KI + I2 → KI3.

Nazwa: Jod krystaliczny

Synonimy: iodum, iodine

Gatunek: Czysty

Czystość: czda

Wzór chemiczny: I

Nr CAS: 7553-56-2

Nr WE: 231-442-4

Nr index: 053-001-0-3

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302+312+332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P403+233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Jod zastosowanie

Stopiony jod może być stosowany jako niewodny rozpuszczalnik jodków. Przewodnictwo elektryczne stopionego jodu zostało częściowo przypisane następującej równowadze samojonizacji:

3I2 ⇌ I3 + + I3−.

Jodki metali alkalicznych są rozpuszczalne w stopionym jodzie i dają roztwory przewodzące typowe dla słabych elektrolitów. Jodki metali alkalicznych reagują ze związkami zawierającymi jod o stopniu utlenienia +1, takimi jak bromek jodu. W takich reakcjach jodki metali alkalicznych mogą być traktowane jako zasady.

Cząsteczka jodu może działać jak kwas Lewisa, ponieważ łączy się z różnymi zasadami Lewisa. Oddziaływanie jest jednak słabe i wyodrębniono kilka stałych związków złożonych. Kompleksy są łatwo wykrywane w roztworze i nazywane są kompleksami z przeniesieniem ładunku. Na przykład jod jest słabo rozpuszczalny w wodzie i daje żółtawobrązowy roztwór. Brązowe roztwory są również tworzone z alkoholem, eterem, ketonami i innymi związkami działającymi jako zasady Lewisa przez atom tlenu.

Jod daje czerwony roztwór w benzenie, który jest uważany za wynik innego typu kompleksu z przeniesieniem ładunku. W obojętnych rozpuszczalnikach, takich jak czterochlorek węgla lub dwusiarczek węgla, otrzymuje się roztwory o barwie fioletowej, które zawierają nieskoordynowane cząsteczki jodu. Jod reaguje również z jonami jodkowymi, ponieważ te ostatnie mogą działać jako zasady Lewisa i z tego powodu rozpuszczalność jodu w wodzie jest znacznie zwiększona w obecności jodku. Po dodaniu jodku cezu krystaliczny trójjodek cezu można wyodrębnić z czerwono-brązowego roztworu wodnego. Jod tworzy niebieski kompleks ze skrobią, a ten test koloru służy do wykrywania niewielkich ilości jodu.

Opinie

Napisz opinię

Jod Krystaliczny CZDA 1kg

Jod Krystaliczny CZDA 1kg

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Produkty powiązane

jod, lugola, jod krystaliczny cena, jod krystaliczny gdzie kupić, jod krystaliczny zastosowanie, jod krystaliczny biala podlaska, jod krystaliczny składnik lugola, jod krystaliczny

30 innych produktów w tej samej kategorii: