Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Jod Krystaliczny CZDA 250g

5902409414820

Nowy produkt

Biomus

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Więcej szczegółów

88,62 zł

354,47 zł za kg

Więcej informacji

Jod krystaliczny - iodum, iodine, to pierwiastek chemiczny o stałym stanie skupienia, gęstości 4940 kg/m³ oraz o specyficznym drażniącym zapachu. Temperatura topnienia jodu krystalicznego wynosi 113,7 °C, natomiast temperatura wrzenia wynosi 184,25 °C. Jod jest pięćdziesiątym trzecim elementem układu okresowego pierwiastków chemicznych. Jest halogenem o masie atomowej 126,9044.

Jod krystaliczny CZDA

Jod krystaliczny jest  wykorzystywany w chemii organicznej, w medycynie, w produkcji soli jodkowych, produktów weterynaryjnych oraz leczniczych. Jest on również stosowany do produkcji kauczuku syntetycznego oraz w produkcji dodatków paszowych. W medycynie jod jest składnikiem leków, takich jak na przykład: roztwór Lugola, maści jodowe oraz alkoholowy roztwór jodu. W postaci roztworów i maści stosuje się go zewnętrznie, powodując działanie przeciwzapalne oraz antyseptyczne na skórę. Jod jest również stosowany dezynfekcji dłoni chirurgów oraz dezynfekcji sal operacyjnych.

Z kolei, w produkcji technicznej, jod krystaliczny jest wykorzystywany do produkcji lamp jodowych oraz baterii litowo-jodowych, natomiast w elektronice jod stosuje się do produkcji ciekłokrystalicznych monitorów. Co więcej, w kryminalistyce para jodu stosowana jest do wykrywania odcisków palców.

Jod krystaliczny właściwości

Jod krystaliczny występuje w postaci stałej - w temperaturze pokojowej, jako niebiesko-czarna, połyskliwa, substancja krystaliczna. Po podgrzaniu jod krystaliczny odparowuje bez topnienia i następnie zmienia się w niebiesko-fioletową parę. Słabo rozpuszcza się w wodzie, natomiast jest dobrze rozpuszczalny w roztworze jodku potasu, tzw. płyn Lugola, gdzie tworzy jony In, oraz w chloroformie, w alkoholach i pozostałych rozpuszczalnikach organicznych. W medycynie jod krystaliczny stosowany jest w profilaktyce oraz leczeniu chorób tarczycy i jako środek dezynfekujący pod postacią jodyny. Czysty jod krystaliczny dobrze przewodzi prąd. Śladowe ilości jodu są obecne w wodzie oraz w glebie, w organizmach oraz w roślinach.

Pomimo właściwości jodu krystalicznego nie należy zapominać, że jest on trujący. Śmiertelna dawka wynosi już 3 g. Natomiast w przypadku wdychania oparów mogą wystąpić bóle głowy, obrzęk płuc, kaszel oraz katar. Duże stężenie jodu w kontakcie z błonami śluzowymi człowieka powoduje zaczerwienienie oraz łzawienie. W przypadku nadmiernego spożycia jodu, mogą wystąpić: osłabienie, wysoka gorączka, wymioty oraz ból i kołatanie serca. Co więcej, niewłaściwe leczenie spowodowane kontaktem z jodem krystalicznym, może spowodować komplikacje, a nawet może zakończyć się zgonem.

Charakterystyka:

Nazwa: Jod krystaliczny

Synonimy: iodum, iodine

Gatunek: Czysty

Czystość: czda

Wzór chemiczny: I

Nr CAS: 7553-56-2

Nr WE: 231-442-4

Nr index: 053-001-0-3

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302+312+332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P403+233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Jod Krystaliczny CZDA 250g

Jod Krystaliczny CZDA 250g

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Produkty powiązane

jod, lugola, jod krystaliczny cena, jod krystaliczny gdzie kupić, jod krystaliczny zastosowanie, jod krystaliczny biala podlaska, jod krystaliczny składnik lugola, jod krystaliczny

30 innych produktów w tej samej kategorii: