Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Jod Krystaliczny CZDA 50g

5902409414806

Nowy produkt

Biomus

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Więcej szczegółów

28,46 zł

569,11 zł za kg

Więcej informacji

Jod czysty

Jod krystaliczny to substancja o specyficznym, ostrym zapachu. Pierwiastek ten należy do niemetali z grupy fluorowców. W temperaturze pokojowej występuje w stałym stanie skupienia. Jest to substancja krystaliczna, połyskliwa, barwy niebiesko - czarnej. Gęstość wynosi 4940 kg/m³. Jod czysty topnieje w temperaturze 113,7 °C, natomiast temperatura wrzenia wynosi 184,25 °C. Pod normalnym ciśnieniem pierwiastek ten sublimuje i resublimuje. Po podgrzaniu substancji stałej, krystaliczny jod odparowuje, Wydzielając wówczas fioletowe opary o charakterystycznym, drażniącym zapachu. Opary te można łatwo zestalić na chłodnej powierzchni. Pierwiastek ten przewodzi prąd, co wpływa na jego zastosowanie w technice. Jod czysty zawiera minimum 99,8% czystej substancji.

Jod czysty - zastosowanie

Jod czysty jest szeroko stosowany zarówno w chemii jak i przemyśle. W laboratoriach wykorzystywany jest do doświadczeń chemicznych. Krystaliczną substancję używa się również do produkcji 5% płynu Lugola, wykorzystywanego w analizach chemicznych i wykrywaniu skrobi. W chromatografii cienkowarstwowej pary jodu używane są do wywoływania płytek. Pierwiastek ten wykorzystywany jest również jako substrat do produkcji barwników. Jod krystaliczny ma ponadto znaczne zastosowanie do produkcji kauczuku syntetycznego. Ma również znaczenie w technice do produkcji baterii litowo - jodowych. Wykorzystywany jest także w lampach jodowych. Pierwiastek ten stanowi substrat do produkcji monitorów ciekłokrystalicznych. Pełni również ważną funkcję w kryminalistyce, gdzie wykorzystywany jest do wykrywania odcisków palców występujących na powierzchni papieru.

Jod - rozpowszechnienie

Jod to pierwiastek rozpowszechniony na całym świecie, jednak jego zawartość w skorupie ziemskiej jest stosunkowo niska. Podobnie jego zawartość w glebie, wodzie czy organizmach żywych też jest stosunkowo niska. Ze względu na niemożność pozyskiwania tego pierwiastka z minerałów, na skalę przemysłową stosuje się wodorosty jako źródło tego niemetalu. Znane są również technologie pozyskania jodu z wód naturalnych - wód termalnych, wód wiertniczych oraz jezior słonowodnych.

Jod rozpuszczalność

Jod to pierwiastek, który słabo rozpuszcza się w wodzie. Wykazuje również słabą rozpuszczalność w rozpuszczalnikach nieorganicznych. Dobrze rozpuszcza się jedynie w wodnym roztworze jodku potasu. Płyn ten nazywany jest płynem Lugola. Umożliwia on uzyskanie wyższego stężenia jodu w wodzie. Pierwiastek ten wykazuje dobrą rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych. Dobrze rozpuszcza się w alkoholach i chloroformie. 

Charakterystyka:

Nazwa: Jod krystaliczny

Synonimy: iodum, iodine

Gatunek: Czysty

Czystość: czda

Wzór chemiczny: I

Nr CAS: 7553-56-2

Nr WE: 231-442-4

Nr index: 053-001-0-3

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302+312+332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P403+233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Jod Krystaliczny CZDA 50g

Jod Krystaliczny CZDA 50g

Jod krystaliczny Biomus

Kraj pochodzenia: Belgia

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 25g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg

Produkty powiązane

jod, lugola, jod krystaliczny cena, jod krystaliczny gdzie kupić, jod krystaliczny zastosowanie, jod krystaliczny biala podlaska, jod krystaliczny składnik lugola, jod krystaliczny

30 innych produktów w tej samej kategorii: