Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Kwas Salicylowy 1 kg

5902409411713

Nowy produkt

Biomus

Dystrybutor: Biomus

Więcej szczegółów

47,97 zł

47,97 zł za kg

Więcej informacji

Kwas salicylowy czysty

Charakterystyka:

Nazwa: Kwas salicylowy

Synonimy: acidum salicylicum, Salicylic acid

Gatunek: Czysty

Czystość: Czysty bez domieszek

Wzór chemiczny: C7H6O3

Nr CAS: 69-72-7

Nr WE: 200-712-3

Nr index: nie dotyczy

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Kwas Salicylowy 1 kg

Kwas Salicylowy 1 kg

Dystrybutor: Biomus

Produkty powiązane

skóra, zmarszczki, wygładzanie zmarszczek, salicylowy, pielęgnacja skóry

30 innych produktów w tej samej kategorii: