Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Nowy Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 250ml Biomus Zobacz większe

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 250ml Biomus

5902409419078

Nowy produkt

Biomus

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12%

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 100ml, 250ml

Więcej szczegółów

21,90 zł brutto

87,60 zł za litr

Więcej informacji

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 100ml Biomus

Nadtlenek wodoru zastosowanie:

Perhydrol jest stosowany jako silny środek utleniający w przemyśle chemicznym. Stosuje się go np. powszechnie przy produkcji wielu barwników organicznych, także przy produkcji inicjujących wybuchowych nadtlenków HMTD, TCAP, TetraAP. Używany jest także do oczyszczania kości z resztek tkanek miękkich (np. w celu wypreparowania trofeów myśliwskich), jako półprodukt do otrzymywania wody utlenionej itp. Dawniej używany jako rozjaśniacz do włosów.

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Opinie

Napisz opinię

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 250ml Biomus

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12% 250ml Biomus

Nadtlenek Wodoru - Perhydrol 12%

Dystrybutor: Biomus

Dostępne opakowania: 100ml, 250ml

Produkty powiązane

nadtlenek wodoru, perhydrol

No entries yet.

30 innych produktów w tej samej kategorii: