Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Siarczan miedzi

Nowy produkt

Biomus

Gatunek: czysty 

Dystrybutor: Biomus 

Więcej szczegółów

19,90 zł brutto

  • 500 g
  • 1 kg

Więcej informacji

Siarczan miedzi pięciowodny - zastosowanie: 

farbowanie i drukowanie
konserwacja drewna
farbowanie żelaza
wykrywanie wody w alkoholu (bezwodny reaguje z wodą i zabarwia roztwór na niebiesko)
jako środek odwaniający
hobbystycznie – hodowla kryształów

Charakterystyka:

Nazwa: Siarczan miedzi

Synonimy: siarczan miedzi pięciowodny

Gatunek: Czysty bez domieszek

Czystość: Czysty min. 93%

Wzór chemiczny: CuSO4 x 5H2O

Nr CAS: 7758-99-8

Nr WE: 231-867-6

Nr index: 029-004-00-0

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaje zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.

Przechowywanie
--
Usuwanie

P501 Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.

Opinie

Napisz opinię

Siarczan miedzi

Siarczan miedzi

Gatunek: czysty 

Dystrybutor: Biomus 

siarczan miedz cena, siarczan miedzi gdzie kupić, siarczan miedzi pięciowodny, siarczan miedzi zastosowanie, siarczan miedzi biała podlaska

Brak wpisów.

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku