Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Nowy Azotan srebra AgNO3 100g Zobacz większe

Azotan srebra AgNO3 100g

5902409414332

Nowy produkt

Biomus

Azotan srebra AgNO3

Gatunek: czysty CZDA 

Dystrybutor: Biomus 

Synonimy: lapis, argenti nitras, silver nitrate

Dostępne opakowania: 5g, 10g, 25g, 50g, 100g

Więcej szczegółów

313,01 zł

3 130,08 zł za kg

Więcej informacji

Azotan srebra ma postać białych czy białych, bezzapachowych kryształów, łatwo rozpuszczalnych w wodzie oraz w etanolu. Ma wartości utleniające oraz jest podatny na oświetlenie, więc winien być trzymany w zamknięciu, z dala od promieni słonecznych oraz treści mogących ulec utlenieniu (np. fosforany, siarka, sole antymonu oraz żelaza, alkalia oraz in.).

Azotan srebra używany do dezynfekcji

Związki srebra są efektywnie funkcjonującymi preparatami przeciwbakteryjnymi. Jony srebra łączy ją się do grup tiolowych, karboksylowych oraz aminowych białek unieczynniając ich pracę biochemiczną. Sole srebra funkcjonują odkażająco, ściągająco, nieco złuszczająco, natomiast w większych natężeniach przyżegająco oraz nekrotycznie. W większych natężeniach (0,1% oraz większych) jony srebra przechodzą poprzez bakteryjną ścianę komórkową, tworzą kompleksy z istotnymi biologicznie grupami sztucznymi (np. karboksylową, aminową, fosforanową, sulfhydrylową, imidazolową) stanowiącymi elementami komórkowych białek oraz kwasów nukleinowych, wywołują denaturację białek, inaktywację licznych fermentów oraz zmniejszenie replikacji DNA. P

Azotan srebra jest nieorganicznym związkiem chemicznym soli kwasu azotowego oraz srebra. Ze względu na to, iż pozostawia na skórze ciemne plamy, jest zwany kamieniem piekielnym. Azotan srebra odkrył wykorzystanie w wielu gałęziach. Wykorzystuje się go do pokrywania luster, wydobywania aldehydów w chemii analitycznej. Azotan srebra wykorzystuje się jako bazę światłoczułą w technologii fotograficznej, natomiast również w produkcji produktów łatwopalnych.

Azotan srebra roztwór apteka

Azotan srebra jest pod postacią czystych kryształów czy białego proszku. Niezwykle odpowiednio rozpuszcza się w wodzie i ma wartości utleniające. Funkcjonuje żrąco na skórę oraz pozostawia na niej ciężkie do umycia, ciemne kropki, co stało się podstawą nadania mu nazwy kamienia piekielnego. Płyn soli kwasu azotowego oraz srebra stosuje się do przygotowywania emulsji w opcjonalnych metodach fotograficznych, np. odbitki albuminowej, mokrego kolodionu czy papieru solnego. Azotan srebra służy przyjmowaniu pozostałych związków srebra oraz pokazywania aldehydów w chemii analitycznej.

Roztwór azotanu srebra receptura

Azotan srebra służy do otrzymywania pozostałych związków srebra. Jest wykorzystywany w chemii analitycznej np. do wykrywania aldehydów (próba Tollensa). Wykorzystuje się go również do pokrywania luster, do dostawania halogenków srebra (przede wszystkim bromku srebra) stosowanych jako treści światłoczułe w technologii fotograficznej, do produkcji produktów łatwopalnych (np. acetylenek srebra).

Azotan srebra charakterystyka:

Synonimy: Lapis, argenti nitras, silver nitrate

Gatunek: Czysty

Czystość: Czysty 100%

Wzór chemiczny: AgNO3

Nr CAS: 7761-88-8

Nr WE: 231-853-9

Nr index: 047-001-00-2

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Azotan srebra AgNO3 100g

Azotan srebra AgNO3 100g

Azotan srebra AgNO3

Gatunek: czysty CZDA 

Dystrybutor: Biomus 

Synonimy: lapis, argenti nitras, silver nitrate

Dostępne opakowania: 5g, 10g, 25g, 50g, 100g

Produkty powiązane

azotan srebra, azotan srebra gdzie kupić, azotan srebra cena, azotan srebra zastosowanie

No entries yet.

30 innych produktów w tej samej kategorii: