Promocje

Nowe produkty

Informacja

  • PayPo

Azotan srebra AgNO3

Nowy produkt

Biomus

Gatunek: czysty CZDA 

Dystrybutor:  Biomus 

Synonimy:  lapis, argenti nitras, silver nitrate

Więcej szczegółów

55,00 zł brutto

  • 5 g
  • 10 g

Więcej informacji

Azotan srebra Biomus AgNO3 CZDA

Zastosowanie:

Jest używany jako składnik elektrolitu do srebrzenia , chromowania natryskowego, do fotografii i odkażania, wypalania kurzajek. Azotan srebra służy do otrzymywania innych związków srebra. Jest używany w chemii analitycznej np. do wykrywania aldehydów (próba Tollensa).

Synonimy: Lapis, argenti nitras, silver nitrate

Gatunek: Czysty

Czystość: Czysty 100%

Wzór chemiczny: AgNO3

Nr CAS: 7761-88-8

Nr WE: 231-853-9

Nr index: 047-001-00-2

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Opinie

Napisz opinię

Azotan srebra AgNO3

Azotan srebra AgNO3

Gatunek: czysty CZDA 

Dystrybutor:  Biomus 

Synonimy:  lapis, argenti nitras, silver nitrate

azotan srebra, azotan srebra gdzie kupić, azotan srebra cena, azotan srebra zastosowanie

Brak wpisów.

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku