Promocje

Nowe produkty

Informacja

 • PayPo

Wodorotlenek potasu KOH

Nowy produkt

Biomus

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: czysty min. 90%

Więcej szczegółów

17,90 zł brutto

 • 500 g
 • 1 kg
 • 5 g

Więcej informacji

Wodorotlenek potasu KOH. Czysty.


Charakterystyka:


Wodorotlenek potasu (potaż żrący), KOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.

W standardowych warunkach wodorotlenek potasu jest białym ciałem stałym. Jako odczynnik chemiczny zazwyczaj produkowany jest w postaci łamliwych, krystalicznych, miękkich płatków lub granulek o zawartości ok. 15% wody. Ma silne właściwości higroskopijne, większe niż wodorotlenek sodu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; proces rozpuszczania jest silnie egzotermiczny. Roztwór, zwany ługiem potasowym, ma odczyn silnie zasadowy. Wodorotlenek potasu oraz jego roztwór wodny pochłania z powietrza dwutlenek węgla z wytworzeniem węglanu potasu, dlatego należy go przechowywać w szczelnych pojemnikach. Jest silnie żrący, może spowodować poważne oparzenia. Po połknięciu powoduje oparzenia przełyku i żołądka, może spowodować jego perforację.

Zastosowanie:

 • jako środek suszący i bielący
 • do pochłaniania dwutlenku węgla
 • HHO - idealny do generatorów wodoru HHO (instrukcja na stronie: http://aleegrospecial.pl.tl/INSTRUKCJA-HHO.htm)
 • w chemii jako mocna zasada
 • do otrzymywania innych związków potasu, np. soli potasowych
 • do wyrobu miękkich mydeł potasowych
 • w litografii do wykonywania matryc
 • jako elektrolit, np. w akumulatorach niklowo-kadmowych
 • do rozkładu ludzkiego ciała podczas resomacji
 • wodny 5% roztwór wodorotlenku potasu służy do identyfikacji miękusza rabarbarowego (pory grzyba zmieniają kolor na fioletowy)
 • do teksturyzacji płytek krzemowych

Charakterystyka:

Nazwa: Wodorotlenek potasu

Synonimy: potaż żrący, potaż kaustyczny, potassium hydroxide

Gatunek: czysty do analizy CZDA

Czystość: min 90%

Wzór chemiczny: KOH

Nr CAS: 1310-58-3

Nr WE: 215-181-3

Nr index: 019-002-00-8

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H290 Może powodować korozję metali.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Opinie

Napisz opinię

Wodorotlenek potasu KOH

Wodorotlenek potasu KOH

Dystrybutor: Biomus

Gatunek: czysty min. 90%

Produkty powiązane

wodorotlenek potasu cena, wodorotlenek potasu zastosowanie, wodorotlenek potasu gdzie kupic

No entries yet.

30 innych produktów w tej samej kategorii: